[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][vc_column_text]Algemene voorwaarden (20181105v1.0)

Algemene voorwaarden van Stichting Geen Doofpot, geendoofpot.nl, p/a SGD Pb 8508, De Windturbine 7, 3815 KP Amersfoort (hierna: SGD) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72884940.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die SGD aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen SGD en de gebruiker. SGD behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van SGD stem je in met de algemene voorwaarden.

SGD’s hoofddoel is het zichtbaar maken van doofpotaffaires en daarmee het tegengaan van fraude, corruptie en witteboordencriminaliteit, hetgeen leidt tot meer maatschappelijke transparantie en betrokkenheid, waardoor de democratie wordt versterkt. Hoofdactiviteit van dit burgerinitiatief is het bieden van een onafhankelijk, journalistiek verantwoord podium aan klokkenluiders en hen daarbij psychisch, juridisch, financieel en sociaal te ondersteunen indien nodig voor het maatschappelijk belang.

Met crowdfunding worden gelden ingezameld om bovengenoemde hoofdactiviteit te financieren. Deze gelden kunnen zowel van particulieren als andere rechtspersonen afkomstig zijn.

SGD is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website of in het kader van onze dienstverlening.

 

 1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Crowdfunder: de Gebruiker die een Investering en/of Donatie doet in een Project.

Donatie: het door een rechtspersoon of natuurlijke persoon (die ten minste 18 jaar is) verstrekken van een donatie ten behoeve van SGD.

Donatieovereenkomst: iedere overeenkomst tussen donateur en SGD, ten aanzien van het doen van een Donatie, welke langs elektronische weg zal worden gesloten.

Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon (die ten minste 18 jaar is) die gebruik maakt van de SGD Website, Dienst of het Magazine, en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Een Gebruiker kan vervolgens Donateur/Vriend (eenmalige donatie) of Supporter (lidmaatschap) worden.

 

 1. Dienst

SGD biedt als burgerinitiatief aan klokkenluiders een onafhankelijk, journalistiek verantwoord podium en beoogt hen psychisch, juridisch, financieel en sociaal te ondersteunen, indien nodig voor het maatschappelijk belang. Dit podium wordt geboden via zijn website (www.geendoofpot.nl – de ‘Website’) en andere digitale en niet-digitale kanalen (de ‘Dienst’), waaronder het tijdschrift (het ‘Magazine’). De Website en de Dienst zijn toegankelijk voor iedereen, zonder enige vorm van lidmaatschap. Voor het ‘Magazine’ is het afsluiten van een abonnement vereist. Het staat gebruikers vrij om zich als donateur te laten registreren, zowel privé als zakelijk.

 

 1. Nieuwsbrieven

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvang je periodiek per e-mail ons laatste nieuws op het door jouw opgegeven e-mailadres. We kunnen je ook een nieuwsbrief sturen als we op een bepaald urgent nieuws hebben te melden.

Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvang je ook een klein aantal e-mails met tips over hoe je het meeste uit SGD kunt halen. We zullen je daarbij zo nu en dan vragen om donateur of supporter te worden om ons werk te ondersteunen. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief op de daarvoor aangewezen (online) manier.

 

 1. Prijs en betaling

Wanneer je een Lidmaatschap (als ‘Supporter’) aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox). SGD heeft het recht om de prijs van het Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het lidmaatschap te beëindigen. Betaling dient via de online betaalservice te geschieden. Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, betaal je dit voor een jaar, bij aanmelding. Je geeft SGD toestemming voor een jaarlijkse automatische incasso, die de gebruiker indien gewenst zelf kan stoppen. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft SGD het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken.

 

 1. Duur en beëindiging

Het Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Je kunt na het eerste jaar op ieder gewenst moment opzeggen door op de link ‘automatisch verlengen uitschakelen’ in je profiel te klikken of een e-mail te sturen naar administratie@geendoofpot.nl. Reeds betaald lidmaatschapsgeld wordt dan naar evenredigheid teruggestort. SGD heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

SGD is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van SGD. Je erkent dat SGD een auteursmedium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel SGD zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via de Dienst juist is. SGD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

 

 1. Privacy

SGD vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). SGD verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het Lidmaatschap mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. SGD zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als SGD daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Voor meer informatie: zie onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt de Privacyverklaring dan ook eveneens geaccepteerd.

 

 1. Licentie

Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: door een ingezonden tekst), dan geef je SGD een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals teksten, foto’s, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SGD niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je een artikel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via info@geendoofpot.nl.

 

 1. Gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via SGD aan te bieden die:

 • racisme, geweld of haat bevorderen;
 • vals of misleidend zijn;
 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;
 • privacyrechten schenden;
 • inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

 • niet imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
 • geen niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;
 • geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
 • niet de kwetsbaarheid van de dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

SGD behoudt zich het recht voor je bijdragen te verwijderen dan wel je de mogelijkheid reacties te plaatsen te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

 

 1. Vrijgeven van informatie

SGD heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) om een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) om zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) om de gebruiksovereenkomst te handhaven. Indien het belang een klokkenluider hiermee geschaad kan worden, zal uiterste terughoudendheid worden betracht ter bescherming van de privacy en het welzijn van de klokkenluider.

 

 1. Klachtenregeling

We doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht, zo volledig mogelijk, via info@geendoofpot.nl o.v.v. ‘klacht’. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

 

 1. Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]